huurVoorwaarden en huisregels 2017

H

                    Om zowel u als onze belangen te waarborgen maken wordt een huurcontract ANWB model gebruikt. 

                          Verplichtingen Verhuurder

 

                         Verhuurder is verplicht de kampeerauto als volgt ter beschikking te stellen:

                    Tijdig en op de plaats zoals afgesproken in deze overeenkomst;                        

                    In een staat die overeenstemt met de wettelijke bepalingen;
                    In een goede staat en compleet met eventuele inventaris en toebehoren;
                    Met bijbehorende documenten als kentekenbewijs, verzekeringbewijs, instructieboekjes voor auto,

                         kachel en koelkast en een lijst van dealers;                   

                    Met voldoende instructies vooraf over het gebruik van de kampeerauto, inventaris en toebehoren;

 •          
 •           Verplichtingen Huurder
 •          
 •           Huurder is verplicht:
 •           De verschuldigde huur- en borgsom, respectievelijk annuleringskosten te voldoen, ook al gebruikt
 •           hij de kampeerauto niet of voor een gedeelte van de huurperiode.
 •           De kampeerauto zorgvuldig, overeenkomstig zijn bestemming en instructieboekje te gebruiken.e kampeerauto zorgvuldig, overeenkomstig zijn bestemming en instructieboekje te gebruiken;
  1. De kampeerauto niet aan anderen in gebruik te geven of te verhuren en zorg te dragen dat alleen de op de voorzijde benoemde bestuurders
   de kampeerauto besturen;
  2. Te beschikken over het juiste rijbewijs om de kampeerauto te besturen;
  3. De instructies van de verhuurder op te volgen;
  4. De kampeerauto tijdig zoals afgesproken in deze overeenkomst en in dezelfde staat als bij aanvang van de huurperiode, behoudens
   normale slijtage, in te leveren bij de verhuurder.
  5. Alle landen vermeld op groene kaart verzekering kunnen bezocht worden. Vooraf opgave van de te bezoeken landen is verplicht.

 

                         Betaling huursom en borg
                        Betaling: 25% van de de huursom (reserveringsbedrag) betaalt de huurder aan verhuurder binnen 7
                        dagen na reservering (na betaling is reservering definitief).Resterend bedrag en borgsom €950,-   

                        4 weken voor de dag van vertrek.
                        Wanneer reservering minder dan 4 weken voor vertrek plaatsvindt dient de totale huursom inclusief borg in eens,

                        binnen 7 dagen, betaald te worden.         

                   De borg zal door verhuurder, zonder inhouding van administratiekosten of dergelijke, binnen 14 dagen

                    worden teruggestort op de rekening van huurder, onder aftrek van hetgeen huurder aan verhuurder nog    

                   verschuldigd zal zijn.

 •           Annulering
  1. Huurder dient schriftelijk, aangetekend, te annuleren.
  2. Bij annulering is huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:
   15% van de huurprijs bij annulering langer dan 3 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode;
   50% van de huurprijs bij annulering langer dan 2 maanden maar niet langer dan 3 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode;
   70% van de huurprijs bij annulering langer dan 1 maand maar niet langer dan 2 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode;
   90% van de huurprijs bij annulering vanaf 1 dag maar niet langer dan 1 maand voor aanvangsdatum van de huurperiode;
   100% van de huurprijs bij annulering op de aanvangsdatum van de huurperiode.
  3. Bij annulering wordt de evt. betaalde borgsom teruggestort.
  4. Verhuurder mag een vast bedrag van €25,- alsmede redelijke kosten in verband met de annulering in rekening brengen aan de huurder.
  5. Wij raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten.

   

 •          Niet nakoming
  1. Komt een der partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de ander het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming van een bijzondere aard of geringe omvang is.
  2. Bij ontbinding resp. gedeeltelijke ontbinding wegens een tekortkoming van verhuurder, restitueert hij de eventueel betaalde huur- en borgsom in verhouding met de ontbinding.
  3. Brengt huurder de kampeerauto later terug dan overeengekomen, dan heeft verhuurder recht op evenredige vermeerdering van de huursom en vergoeding van de daardoor ontstane schade gedurende de huurperiode. Bij te laat ophalen of te vroeg terugbrengen vindt geen restitutie van de huursom plaats.
  4. Indien door schade of defect aan de camper geen gebruik (meer) gemaakt kan worden van de camper, wordt door de verzekering vervangend vervoer geregeld. Huurder heeft geen garantie dat dit vervangend vervoer een camper zal zijn.
  5. Er vindt restitutie plaats van (een deel van) de huursom wanneer aantoonbaar door een niet door schade veroorzaakt defect geen gebruik kan worden gemaakt van de camper.
  6. In geval de camper door schade of dergelijke niet beschikbaar is vanaf het begin van de huurperiode, dan vindt evenredige restitutie van de huursom plaats tot het moment dat de camper wel weer beschikbaar is. De huurder kan in dit geval ook geheel afzien van de huur, waarmee restitutie van het totale bedrag zal plaatsvinden. De huurder heeft geen recht op een vervangende camper of op welke vorm van schadevergoeding dan ook.

   

 

 •           Kosten tijdens verhuur
  1. De kosten die direct verband houden met het gebruik van de kampeerauto onder meer benzine, reparatie banden, leges, boetes en gerechtskosten- komen gedurende de huurperiode voor rekening van de huurder.
  2. De noodzakelijke kosten van normaal onderhoud, reparatie, sleephulp en berging wegens mechanische defecten komen voor rekening van de verhuurder. In dergelijke situaties moet huurder direct contact opnemen met de verhuurder. Terugbetaling van gemaakte kosten geschiedt op vertoon van gespecificeerde nota’s. Vervangen onderdelen neemt de huurder indien mogelijk voor de verhuurder mee terug.
  3. Reparaties onder de €100,- kunnen zonder toestemming van verhuurder uitgevoerd worden. Reparaties meer dan €100,- na overleg, met toestemming, van verhuurder.

   

 •          Schade
  1. Bij diefstal, inbeslagname of aanzienlijke beschadiging aan de camper, inventaris en toebehoren, treedt huurder in overleg met verhuurder. Huurder houdt zich aan de instructies van de verhuurder.
  2. Huurder is aansprakelijk voor tijdens de huurperiode ontstane schade en daarmee verband houdende sleep- en bergingskosten, tenzij de schade wordt gedekt door een WA of Cascoverzekering welke ingevolge deze overeenkomst verzekerd had behoren te zijn. Dit bedrag is maximaal het eigen risico €950,-.
  3. Schade als gevolg van rijden onder invloed, medicijnen, drugs etc komen voor rekening van huurder.
  4. Indien de verhuurder eigen risico in rekening wordt gebracht, zal deze verhaald worden op de huurder (bijv. diefstal van camper, inbraak, aanrijding waarbij de bestuurder aansprakelijk is voor de schade aan de camper).

 

 •            Aansprakelijkheid verhuurder
 •            De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of letsel door gebruik van de  
 •            camper.                                                                                                                                                    

                     Huisregels

 • Minimum leeftijd bestuurder(s) is 25 jaar en minimaal 3 jaar in bezit van rijbewijs.
 • De camper wordt geleverd met een volle brandstoftank en wij verwachten hem ook weer met een volle tank terug.
 • Schoon- en vuilwatertank dienen leeg te zijn bij retour brengen.
 • Het is niet toegestaan te roken in de camper.
 • Het is niet toegestaan de camper met een schuurspons te wassen.
 • Eindschoonmaak(verplicht) is €50,- mits camper niet extreem vervuild ingeleverd wordt
 • De camper wordt in dezelfde staat als ontvangen teruggebracht,ter beoordeling verhuurder.
  Is dit niet het geval dan gelden de volgende extra schoonmaakkosten:
  1. Binnenzijde reinigen bij extreme vervuiling
  2. Legen schoon- en vuilwater tank
  3. Legen en/of schoonmaken Porta Potti

  €100,-
  €25,-
  €25,-
 • Huurder dient zich bij ophalen camper te legitimeren met een geldig rijbewijs en paspoort.
 • Geen huisdieren mee te nemen.
 • Huurder dient gedurende huurperiode na iedere 1000 km olie- en koelvloeistof te controleren en zonodig aan te vullen.
 • Wij raden u aan een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.